Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Henkilöstön keskeisenä tehtävänä on rikastaa lasten toimintaa sisällöllisesti ja huolehtia toiminnan tavoitteellisuudesta. Yhteisöllinen leikki ja pedagoginen toiminta suunnitellaan vuorovaikutteisena prosessina yhdessä lasten kanssa.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapselle kasvatuksellisesti ja opetuksellisesti eheän kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toiminnan tulee olla monimuotoista, haasteellista sekä arjen toiminnoista lähtevää. Lähtökohtana ovat lapsen kiinnostuksen kohteet, kehitystaso ja aiempi oppimishistoria. Esiopetuksessa luodaan pohjaa hyvien työskentelytaitojen kehittymiselle. Työtavoilla on keskeinen vaikutus siihen, mitä ja miten opitaan. Varhaiskasvatusta toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotta voidaan tarjota kaikille Helsingissä asuville lapsille tasavertaisesti laadukasta kasvatusta ja opetusta. Laadukas varhaiskasvatus ja opetus ennaltaehkäisee osaltaan syrjäytymistä.

Ota koppi -sivustolla suunniteltu toiminta kuvataan aikuisen kielitietoisena toimintana. Kielitietoisten käytänteiden valikossa on esimerkkejä, kuinka aikuinen voi tietoisesti tukea lapsen kielellistä kehitystä kaikessa päivittäisessä toiminnassa, mikä on toisten lasten ja yhdessä tekemisen merkitys ja kuinka huoltajat voivat tukea lapsen kielen kehitystä.