Päiväpiiri

Hyödynnetään yhteinen päiväpiiri kielen ja käsitteiden omaksumisessa ja vahvistetaan jo opittuja kielellisiä taitoja. Tuetaan lapsen vuorovaikutusta kavereiden kanssa ja vahvistetaan lapsen osallisuutta leikeissä. Aikuinen rohkaisee ja kannustaa lapsia päiväpiirissä myös keskinäiseen vuorovaikutukseen keskusteluiden ja leikkien kautta.

Tarvikkeet

Viikonpäivien nimet ja kyseiseen viikonpäivään liittyvät värit, kuvat tulevista tapahtumista ja toiminnoista. Sekä puhetta tukeva muu konkreettinen materiaali liittyen leikkeihin, tarinoihin, satuihin ja lauluihin, joita päiväpiirissä käsitellään (esim. pehmolelut, kuvat, tulevaa toimintaa esittelevä materiaali), säätiloihin liittyvät kuvat, lämpömittari jne.

Jatkotyöskentely

Päiväpiiri toistetaan joka päivä yhtenä päivän kulkuun (struktuuriin) liittyvänä, kieltä tukevana toimintana.

 • Rikastutetaan päiväpiirin lauluja, leikkejä, satuja, loruja esim. vuodenaikojen mukaan
 • Vaihdetaan päiväpiirin vetäjää niin, että lapset voivat vuorollaan pitää päiväpiirin (aikuinen mukana osallistumassa)

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

Tutustutaan päiväpiirissä tarvittavaan sanastoon ja leikeissä käytettäviin fraaseihin. Laajennetaan lapsen käsite- ja sanavarastoa leikkien, laulujen, satujen ja lorujen kautta

 • Harjoitellaan lauseiden muodostamista ja leikki-ideoiden esiin tuomista sanallisesti
 • Tuetaan lapsen ymmärtämistä havainto- ja kuvamateriaalin avulla
 • Päiväpiiri sopii hyvin myös alkavalle kielenoppijalle ja lapselle, jolla ei ole vielä suomen kielen taitoa

Keskeistä sanastoa

 • Substantiiveja: viikonpäivät, värit, lukumäärät, tyttö, poika, aikuinen, koti, loma, sairaana, vapaapäivä, sekä kyseisen päivän toimintaan liittyvä sanasto (mitä tänään tehdään, esim. esitellään tuleva jumppatuokio)
 • Verbejä: nostaa (käsi ylös), nousta (seisomaan), istua (alas), kuunnella, laulaa, ottaa (kädestä kiinni)
 • Käsitteitä: edessä, vieressä, takana, sivulla, ylhäällä, alhaalla, tänään, eilen, huomenna
 • Adjektiiveja: paljon, vähän, enemmän-vähemmän, aurinkoinen, pilvinen, kylmä, kuuma, lämmin, edessä, takana, vieressä
 • Päiväpiirin keskeinen sanasto koostuu lisäksi piirissä tapahtuvasta kielen kehitystä tukevasta toiminnasta (sadut, leikit, laulut, lorut).

Aikuisen rooli

Aikuinen osallistuu päiväpiiriin lasten kanssa

 • Aikuinen osallistuu lasten kanssa päiväpiiriin ja tuo siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden
 • Aikuinen valmistelee päiväpiirin pedagogisen ja kielellisen sisällön: huolehtii leikkiin tarvittavan tilan ja materiaalin ja esittelee (motivoi) lapsille tulevan toiminnan
 • Aikuinen osoittaa kiinnostusta ja arvostusta päiväpiiriä kohtaan, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • Tukee lasten omia ideoita liittyen päiväpiirin leikkeihin, lauluihin, loruihin ja satuihin
 • Tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • Aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi. Osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri
 • Aikuinen havainnoitsijana (linkki oppaaseen)

Toisten lasten merkitys

 • Osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • Päiväpiirissä toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • Yhteinen tekeminen tukee lasten ystävyyssuhteita
 • Toisen kanssa syntyy yhteinen ilo leikistä, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • Lapset tuovat tilanteeseen uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • Toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digikehys, leikkivalintataulu) tai muun puhetta tukevan havaintomateriaalin avulla
 • Kieltä, ymmärtämistä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • Aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin (huom. katse)
 • Aikuinen nimeää toiminnan välineet ja käyttää toimintaan liittyvää sanastoa (esimerkiksi viikonpäivän nimi, väri ja päivän toiminta)
 • Aikuinen käyttää tilanteeseen liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita (esimerkiksi ”tänään on torstai”, torstai on merkitty ruskealla värillä”, ”tänään mennään metsäretkelle”)
 • Aikuinen käyttää lapsen nimeä kiinnittääkseen lapsen huomion puheeseen
 • Aikuinen suunnittelee päiväpiirissä leikittävän leikin niin, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua, myös ilman suomen kielen taitoa (näyttämällä, osoittamalla, näyttelemällä)
 • Lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista

Alkeiskielitaito

 • Aikuinen kannattelee päiväpiirissä tapahtuvia asioita sanoittaen. Eleet, ilmeet, havaintomateriaali ja kuvat toimivat vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen tukena
 • Aikuinen antaa lapselle aikaa ja mahdollisuuden keskustelunaloitteille
 • Aikuinen antaa mahdollisuuden osallistua yhteiseen keskusteluun
 • Lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla näyttäen, tunnistaen tai sanallisesti
 • Aikuinen tuo havainnollisesti esiin leikissä tarvittavat sanat ja käsitteet esimerkiksi vieressä, takana, edessä, täällä, värit, lukumäärät
 • Aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi ”minkä niminen päivä on tänään?”, ”mitä leikit ulkona?”
 • Lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • Aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • Kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta (”mitä teit eilen illalla kotona?”, ”kenen kanssa leikit ulkona?”, ”millainen teidän leikki oli?”, ”mitä sitten tapahtui?”)
 • Lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • Aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta esimerkiksi sopien lasten kanssa yhdessä kenellä on puheenvuoro, miten puheenvuorot jaetaan, osallistuu lasten kanssa keskusteluun
 • Aikuinen voi jakaa lapsia pieniin porinapiireihin esimerkiksi esittelemään omia lelujaan
 • Päiväpiirissä voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita ja kysymyksiä kuten ”kuinka monta tyttöä täällä on, joilla on hame päällä?”

Vanhempien osallisuus

Vanhemmat toteuttavat saman toiminnan omalla äidinkielellä kotona.

Dokumentoidaan päiväpiiri esimerkiksi valokuvin, kirjataan niihin opetellut käsitteet ja annetaan kuvat lapselle kotiin

Vanhemmat voivat keskustella lapsen kanssa kuvien avulla kotona päiväpiiristä äidinkielellä ja opetella omalla äidinkielellään samoja asioita (esimerkiksi viikonpäiviä, värejä, säätilaa, lauluja, leikkejä)

Vanhempien kanssa jaetaan kokemus

Pyydetään lasta kertomaan päiväpiiristä äidinkielellään vanhemmille hakutilanteessa.

Vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta jakavat keskustellen tietoa lapsen osaamisesta äidinkielellä ja suomen kielellä kyseessä olevasta sanastosta.