Sadusta draamaan

Toiminnan tavoitteena on lasten sanavaraston rikastuttaminen ja kertovan puheen tukeminen suomen kielellä ja äidinkielellä. Samaa satua työstetään esi- ja alkuopetuksessa eri tavoin.

 • tutustutaan käsiteltävänä olevan sadun kautta (esim. Kultakutri ja kolme karhua) ennalta valittuun sanastoon ja käsitteisiin
 • käydään satua läpi yhdessä, avataan juonta havaintomateriaalin avulla
 • syvennetään työskentelyä draaman, taiteen ja oman kerronnan keinoin
 • kuvitetaan juoni
 • valmistetaan sadulle lavasteet ja päähenkilöhahmot

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

 • pohditaan sadun vaiheita keskustellen, kuvia ja käsinukkeja apuna käyttäen
 • tehdään yhdessä sadusta omat esitykset pienryhmissä
 • ryhmien valmiit esitykset esitetään vanhemmille ja muille lapsille
 • jatkotyöstäminen: kirjoitetaan sadulle oma loppu, valmistellaan tehdyillä hahmoilla ja lavasteilla uusi satu
 • tehdään oma satukirja

Keskeistä sanastoa

 • ympäristö: koti, metsä, talo, huoneet
 • substantiivit: tyttö, tuoli, sänky, tyyny, peitto, pöytä, ikkuna, ovi, lautanen, lusikka
 • perhe: isä, äiti, lapsi
 • paikkasanat: sisällä, ulkona, yläkerrassa, alakerrassa
 • vertailusanat: pieni, keskikokoinen, suuri, kova, pehmeä, sopiva, korkea, matala
 • aikaa kuvaavat käsitteet: sillä välin, koko aamun, myöhemmin
 • adjektiivit: kuuma, lämmin, kiltti, paha, iloinen, nälkäinen, järkevä, väsynyt
 • verbit: kävellä, asua, kurkistaa, odottaa, rikkoutua, nukahtaa, säikähtää

Opettajan rooli

 • sanalistojen pohtiminen ja valmistaminen etukäteen kullekin oppitunnille
 • valita valmiiksi havainnollistavat kuvat uusille sanoille ja käsitteille
 • ohjata oppilaita toiminnallisissa vaiheissa
 • rohkaista lapsia itseilmaisuun
 • työskentelyvaiheiden dokumentointi

Toisten oppilaiden merkitys

 • satua käydään yhdessä läpi sekä keskustellen että toiminnallisesti leikin ja draaman kautta
 • yhteinen tekeminen lisää lapsen yhteenkuuluvuuden tunnetta

Lapsen kielitaito

 • Ei yhteistä kieltä
 • satua käydään läpi kuvien, käsinukkien ja mahdollisuuksien mukaan DVD:n avulla
 • nimetään asioita
 • läksyksi kuva + sanalistoja

Alkeiskielitaito

 • satua käydään läpi lyhyissä pätkissä
 • vahvistetaan kerrontaa havainnollistamalla sitä kuvin ja käsinukein
 • annetaan lapselle aikaa tuottaa oikeita sanoja
 • läksyksi sanalistoja ja niiden taivutusta

Peruskielitaito

 • aikuinen rohkaisee lasta kertomaan satua itse avustavin kysymyksin: Miten? Miksi? Minne? Milloin?
 • muodostetaan kokonaisia lauseita
 • kootaan lauseita yhtenäiseksi kertomukseksi
 • läksyksi lauseiden muodostamista sanalistoista

Vanhempien osallisuus

 • vanhemmille kerrotaan, mitä satua käsitellään
 • selvitetään, saako satua lainattua kirjastosta (omalla äidinkielellä)
 • lapsi kertoo kotona satua vanhemmille omalla kielellään
 • lapsi lukee läksyjä (sanalistoja ym) kotona vanhemmilleen
 • projektin lopuksi vanhemmat kutsutaan katsomaan valmista esitystä