Nukkekotiaskartelu

Tutustutaan kotiaiheeseen esimerkiksi valokuvien/kuvien, kuvakirjojen  ja lapsen oman kodin kautta. Materiaalia tuodaan kotoa ja saadaan toimipisteestä. Voidaan tuoda myös lapsen kodista otettuja valokuvia.

Koti nukketalona Askartelumateriaalit, -välineet ja toiminta

 • Lapsi alkaa rakentamaan omaa kotiaan nukketaloksi pahvilaatikosta esimerkiksi
 •  toimipisteen perheillassa, yhdessä vanhempien kanssa
 • ja/tai toimintaa jatketaan toimipisteen arjessa pienissä ryhmissä yhdessä toisten lasten kanssa sekä aikuisten kanssa.
 • Nukkeperheenjäsenet voidaan tehdä itse tai tuoda kotoa valmiit nukkehahmot.

Juhlistetaan yhdessä tehtyä nukketaloista tehtyä kotikaupunkia
Lopuksi valmis nukkekotiaskartelu viedään kotiin. Yhdessä lapsen kanssa vanhemmat voivat rakentaa taloon mahdollisesti lisää esimerkiksi huonekaluja.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

 • Yhteinen tekemineien välillen ja yhteinen arkeen liittyvä tuttu aihe tukevat vuorovaikutusta.
 • Aiheessa viipyminen tuo mukanaan runsaasti kielellistä toistoa ja mahdollisuutta luoda toiminnan jatkumo lasten toiveiden ja tarpeiden mukaan.
 • Tutustutaan askarteluun sekä talon rakentamiseen liittyvään sanastoon ja käsitteisiin sekä harjoitellaan kerrontaa.
 • Kuvien avulla tutustutaan pahvilaatikkoon rakennettavan kodin tiloihin
 • Tutustutaan materiaaleihin ja välineisiin toiminnassa tapahtuvan nimeämisen kautta esimerkiksi: laatikko, paperi, kynä/liitu/vesiväri, sakset, liima

Keskeistä sanastoa:

 • Sanat, käsitteet, kerronta esimerkiksi:
  • paperi, pahvi, kangas, kynä, liitu, vesivärit, sakset, sivellin, liima, talo, huone, seinä, katto, ovi, ikkuna, eri huoneet, leikata, liimata, maalata, rakentaa, korjata, värit, pieni-iso, matala-korkea, ohut-paksu, edessä-takana, alhaalla-ylhäällä, alla-päällä, keskellä, vieressä

Aikuisen rooli

Aikuinen osallistuu leikkiin lasten kanssa

 • aikuinen osallistuu lasten käynnistämään kädentaitotoimintaan ja tuo siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden, tai
 • leikki voi toteutua siten, että aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: aikuinen miettii leikkiryhmään osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus toteutuu sekä huolehtii leikkiin tarvittavan tilan ja materiaalin virittämään leikkiä
 • aikuinen rakentaa yhdessä lasten kanssa nukketaloa ja -kaupunkia esim. auttaa rakentamaan nukketalon huoneita yms.
 • aikuinen osoittaa kiinnostusta ja arvostusta leikkiä kohtaan, ottaa leikissä roolin, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • aikuinen tukee lasten omia askarteluideoita vahvistaen ja rikastaen toiminnan kulkua esim. tuomalla toimintaan uuden välineen ja askartelumateriaalia
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi -osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri
 • aikuinen havainnoitsijana (linkki oppaaseen).

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • kädentaidoissa toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • toisen kanssa syntyy yhteinen ilo toiminnasta, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat kädentaitoihin liittyvää uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

 • Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digikehys, leikkivalintataulu)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää askartelun aiheen ja välineet esim. koti, laatikko, paperi, sakset, toistaen niitä usein
 • käyttää leikkiin liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esim. leikkaa paperia, liimaa kiinni,  missä on sakset  ja käytetään lapsen nimeä
 • käytetään askartelumateriaalia ja välineitä esim. revitään, leikataan, väritetään, maalataan, kun lapsi lähtee tuottamaan samaa toimintaa, toteutuu vuorovaikutus
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista
 • linkki 1.3.4. (Ota koppi!)

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee toimintaa sanoittaen askartelun etenemistä, mitä tapahtuu, eleet, ilmeet kuvat tukena
 • aikuinen antaa lapselle aikaa ja mahdollisuuden keskustelun aloitteille
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla näyttäen, tunnistaen tai sanallisesti
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin kädentaidoissa tarvittavat sanat ja käsitteet esim. pieni–iso, alla–päällä, takana–edessä, täällä, värit
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi:” talo maalataan punaiseksi”, ”mikä tämä on?” tai ”mitä sinä teet?”. Lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”millä värillä haluat maalata oven?”, ”miksi valitsit kukkapaperin seinään?”, ”mihin laitat liimaa?”, ”milloin leikkaat kankaan?”, ”millainen paperi on?”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta esimerkiksi sopimalla lasten kanssa yhdessä kuka asuu punaisessa talossa tms.
 • askartelussa voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita kuten ”hae kaapista, ylälaatikosta pienet  sakset.”

Vanhempien osallisuus

Vanhemmat toteuttavat saman toiminnan omalla äidinkielellä kotona

 • Askartelu esitellään ja opeteltuja sanoja voidaan kirjata muistiin lapsen vihkoon
 • Vanhemmille kerrotaan ja näytetään kuvina (kuvat seinällä, digikehys) päiväkodissa toteutettua toimintaa esim. oma koti askarreltuna. Heille kerrotaan mitä sanastoa askartelussa on painotettu (materiaalit, välineet, verbit, ohjeet) ja pyydetään käyttämään samoja sanoja ja ilmaisuja äidinkielellä kotona.
 • Lapsi kertoo askartelusta tai kuvassa olevasta tilanteesta. Lapsen kanssa voi yhdessä valmistaa myös kotona tapahtuvaan taloaskarteluun huoneita ja huonekaluja esim. pahvista. Yhteinen tekeminen ja elämys omalla äidinkielellä ovat merkittäviä lapsen identiteetin kehitykselle. Vanhemmat käyttävät lapsen kanssa rikasta kieltä ja näyttävät mallillaan miten äidinkieltä käytetään. DVD- lapsuuden monta kieltä

Vanhempien kanssa jaetaan kokemus

 • Ryhmän aikuiset ja lapsen vanhemmat kertovat vielä askarteluun liittyvistä kokemuksista kotona tai yhteisesti sovitun teeman toteuttamisesta toisilleen. Vanhemmat seuraavat ja osallistuvat päiväkodissa lapsen askarteluun. Lapsen kanssa voidaan näin askarrella samanaikaisesti äidinkielellä ja suomen kielellä. Nukkekotien valmistuttua voidaan toimipisteeseen rakentaa nukkekodeista lapsiryhmän oma kotikaupunki. Nukketalokaupungin avajaisissa tutustutaan lapsen kanssa yhdessä nukketalokoteihin ja siihen, kuinka ne on rakennettu. Samalla saadaan palautetta myös vanhemmilta prosessin tuomista ajatuksista ja kokemuksista. Tärkeää on yhteisen kokemuksen jakaminen ja yhteinen ilo!
 • Lapsen oman äidinkielinen henkilökunta on tässä yhteistyössä suurena apuna