Hippa

Yhdessä lapsen kanssa tutustutaan hippaleikkeihin.

Halaushippa

Hippa yrittää saada lapsia kiinni koskettamalla hernepussilla etukäteen yhteisesti sovittuun kehonosaan, esimerkiksi vatsa, selkä, käsi, jalka sekä sanomalla kyseisen kehon osan nimen. Jos lapsi ei tiedä kyseistä kehonosaa, aikuinen auttaa kehonosan nimeämisessä. Turvana on toisen lapsen halaaminen. Kun hippa saa kosketettua leikkijää sovittuun kehonosaan, hänestä tulee uusi hippa ja entinen hippa vapautuu leikkijäksi.

Värihippa

Hippa yrittää saada lapsia kiinni kädellä koskettamalla. Turvana ovat pihalla olevat puut tai sovitut leikkipaikkavälineet tai sisällä olevat voimistelumatot.  Kun hippa on saanut lapsen kiinni, hän kertoo kyseisen lapsen esimerkiksi takin, haalarin tai puseron värin. Jos lapsi ei tiedä kyseistä väriä, aikuinen auttaa värin nimeämisessä. Kiinniotetusta lapsesta tulee uusi hippa ja entinen hippa vapautuu leikkijäksi.
Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

Keskeistä sanastoa:

Sanat, käsitteet, fraasit, kerronta:
kehonosat (vatsa, selkä, käsi, jalka), puu, leikkipaikkavälineet (kiipeilyteline, keinu, liukumäki, hiekkalaatikko), matto, koti/turva, ystävä, ottaa kiinni, sanoa, koskettaa, halata, värit. edessä - takana, vieressä, täällä, hidas - nopea

Aikuisen rooli

 • aikuinen osallistuu lasten käynnistämään hippaleikkiin ja tuo siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden, tai
 • hippaleikki voi toteutua siten, että aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: aikuinen miettii hippaan osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus toteutuu, sekä huolehtii hippaleikkiin tarvittavan tilan ja materiaalin virittämään leikkiä
 • aikuinen rakentaa yhdessä lasten kanssa leikkimaailmaa esim. valitsemalla hippaleikin turvapaikat
 • aikuinen osoittaa kiinnostusta ja arvostusta leikkiä kohtaan, ottaa leikissä roolin, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • aikuinen tukee lasten omia leikki-ideoita vahvistaen ja rikastaen leikin kulkua esim. tuomalla hippaleikkiin uuden leikkitavan tai turvapaikan tms.
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi -osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri
 • aikuinen havainnoitsijana (linkki oppaaseen)

Lisää tietoa aiheesta

linkki oppaaseen

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • hippaleikissä toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • toisen lasten kanssa syntyy yhteinen ilo leikistä, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat hippaleikkiin uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digikehys, leikkivalintataulu)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää hippaleikin roolit esim. hippa/kiinniottaja, kiinniotettavat sekä kodit/turvat
 • käyttää leikkiin liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esim. kävellä, juosta ja käytetään lapsen nimeä
 • käytetään ääntelyä, näyttämistä/osoittamista ja liikettä jäljitellen toimintaa.  Kun lapsi lähtee tuottamaan samaa toimintaa, toteutuu vuorovaikutus
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista linkki 1.3.4. (Ota koppi!)

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee hippaleikkiä sanoittaen mitä leikissä tapahtuu, eleet, ilmeet kuvat tukena
 • aikuinen antaa lapselle aikaa ja mahdollisuuden leikkialoitteille
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla näyttäen, tunnistaen tai sanallisesti
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin leikissä tarvittavat sanat ja käsitteet esim. juosta, ottaa kiinni, halata, hidas-nopea, hiljaa - kovaa, edessä - takana, täällä
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi: hippa juoksee nopeasti, mikä turva tämä on tai mitä väriä sinä kosketat, lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”millä kosketat hippaa?”, ”miksi valitsit tämän puun?”, ”mihin turvaan juokset?”, ”milloin hippaleikki loppuu?”, ”millainen hernepussi on?”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta esimerkiksi:  sopii lasten kanssa yhdessä kuka on nyt hippa tms.
 • hippaleikissä voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita kuten: ”hippa ottaa kiinni ja lapset juoksevat nopeasti karkuun”

Vanhempien osallisuus

Vanhemmat toteuttavat saman toiminnan omalla äidinkielellä kotona

 • Hippaleikkitilanne dokumentoidaan ja opeteltuja sanoja voidaan kirjata muistiin lapsen vihkoon tai voidaan antaa kuvia tai kuvitettu leikkiohje kotiin.
 • Vanhemmille kerrotaan ja näytetään kuvina (kuvat seinällä, digikehys) päiväkodissa toteutettua toimintaa esim. Värihippa. Heille kerrotaan mitä sanastoa hippaleikissä on painotettu (värit, verbit, ohjeet) ja pyydetään käyttämään samoja sanoja ja ilmaisuja äidinkielellä kotona hippaa leikkiessä.
 • Lapsi kertoo hippaleikistä tai kuvassa olevasta tilanteesta. Lapsi näyttää hippaleikin kulun kotona, ja kertoo omalla äidinkielellä, mitä leikissä tapahtuu. Yhteinen tekeminen ja elämys omalla äidinkielellä ovat merkittäviä lapsen identiteetin kehitykselle. Vanhemmat käyttävät lapsen kanssa rikasta kieltä ja näyttävät mallillaan miten äidinkieltä käytetään. DVD- lapsuuden monta kieltä

Vanhempien kanssa jaetaan kokemus

 • Ryhmän aikuiset ja lapsen vanhemmat kertovat vielä kokemuksista kotona, leikistä tai yhteisesti sovitun teeman toteuttamisesta toisilleen.
 • Vanhemmat seuraavat ja osallistuvat päiväkodissa lapsen hippaleikkiin. Lapsen kanssa voidaan näin leikkiä samanaikaisesti äidinkielellä ja suomen kielellä.
 • Kysellään ja keskustellaan vanhempien kanssa heidän lapsuutensa pihaleikeistä
 • Tärkeää on yhteisen kokemuksen jakaminen ja yhteinen ilo!
 • Lapsen oman äidinkielinen henkilökunta on tässä yhteistyössä suurena apuna.