Autoleikki hiekkalaatikolla

Hyödynnetään lasten hiekkalaatikkoleikit kielen ja käsitteiden omaksumisessa ja vahvistetaan jo opittuja kielellisiä taitoja. Tuetaan lapsen vuorovaikutusta kavereiden kanssa ja vahvistetaan lapsen osallisuutta leikeissä.

Yhdessä aikuisen kanssa rakennetaan hiekkalaatikolle tie missä tunneleita, ohituskaistoja, siltoja, risteyksiä jne. Aikuinen on mukana leikissä omalla autollaan ja auttaa lapsia rakentamaan teitä, parkkipaikkoja ja tunneleita nimeten esineitä ja sanallistaen leikkiä esim. ”Tämä auto pysähtyy liikennevaloihin” tai ”Aja autolla tunneliin”. Aikuinen rohkaisee ja kannustaa lapsia keskinäiseen vuorovaikutukseen

Tarvikkeet:

 • autot, lapiot, tunnelitarvikkeet (esim. wc-rulla, lautoja), liikennevalot (punainen ja vihreä),

Jatkotyöskentely:

 • leikki toistetaan usein rikastuttaen sitä
 • lisätään leikkiin ihmishahmot tai eläinhahmot, jotta saadaan leikkiin uutta sanastoa
 • leikkiä voi leikkiä sekä sisällä (esimerkiksi automatolla) että ulkona
 • lisätään leikkiin esimerkiksi kaupunki rakentamalla legoista talot, sairaala tai korjaamo
 • tehdään leikkiin alusta, jossa on tie merelle, jolloin päästään esimerkiksi laivamatkalle

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet: (lasten välinen, aikuisen ja lapsen välinen)

 • Tutustutaan autoleikissä tarvittavaan sanastoa ja leikissä käytettäviin fraaseihin. Laajennetaan lapsen sanavarastoa tuomalla leikkin uutta sanastoa uuden leikkimateriaalin kautta.
 • Harjoitellaan lauseiden muodostamista ja leikki-ideoiden esiin tuomista sanallisesti
 • Leikki sopii hyvin myös alkavalle kielenoppijalle

Keskeistä sanastoa

 • auto,tunneli,tie,hiekka,silta,risteys,liikennevalo,poliisi, ihminen, eläimet
 • odottaa, pysähtyä, törmätä, ajaa
 • värit
 • käsitteet: päällä,alla,edessä,takana,sivulla,ylhäällä,alhaalla

Aikuisen rooli

Aikuinen osallistuu leikkiin lasten kanssa

 • aikuinen voi osallistua lasten käynnistämään leikkiin ja tuoda siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden tai
 • leikki voi toteutua siten, että aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: miettii leikkiryhmään osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus toteutuu, huolehtii leikkiin tarvittavan tilan ja materiaalin virittämään leikkiä
 • aikuinen rakentaa yhdessä lasten kanssa leikkimaailmaa esimerkiksi auttaa rakentamaan tunneleita ja siltoja
 • osoittaa kiinnostusta ja arvostusta leikkiä kohtaan, ottaa leikissä roolin, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • tukee lasten omia leikki-ideoita vahvistaen ja rikastaen leikin kulkua esim. tuomalla leikkiin uuden hahmon tai esineen
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi -osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri
 • aikuinen havainnoitsijana

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • leikissä toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • yhteinen tekeminen tukee lasten ystävyyssuhteita
 • toisen kanssa syntyy yhteinen ilo leikistä, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat leikkiin uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digikehys, leikkivalintataulu)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää usein toistaen leikin välineet esimerkiksi ”auto”, ”tie”, ”hiekka”
 • aikuinen käyttää leikkiin liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esimerkiksi ”auto ajaa”, ”kaivetaan kuoppa”, ”missä on lapio?”
 • aikuinen käyttää lapsen nimeä vahvistamaan vuorovaikutusta
 • kun lapsi matkii aikuisen tuottamaa auton ääntä, syntyy yhteinen kokemus leikistä ja vuorovaikutuksesta
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee leikkiä sanoittaen mitä leikissä tapahtuu. Eleet, ilmeet ja kuvat toimivat vuorovaikutuksen tukena
 • aikuinen antaa lapselle aikaa ja mahdollisuuden keskustelunaloitteille
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla näyttäen, tunnistaen tai sanallisesti
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin leikissä tarvittavat sanat ja käsitteet esim. pieni–iso, alla–päällä, takana–edessä, täällä, värit
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi: ”punainen auto ajaa”, ”mikä tämä on?” tai ”mitä tyttö tekee?”
 • lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”millä autolla sinä haluat leikkiä?”, ”miksi autot törmäsivät?”, ”mihin auto ajaa?”, ”milloin poika saa mennä kadun yli liikennevaloista?”, ”millainen tunneli on?”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta: esimerkiksi sopii lasten kanssa yhdessä kuka on liikennepoliisi tms.
 • leikissä voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita kuten ”hae varastosta, ylähyllyltä oranssi lapio”.

Vanhempien osallisuus

Vanhemmat toteuttavat saman toiminnan omalla äidinkielellä kotona.

 • Dokumentoidaan leikkitilanne esimerkiksi valokuvin ja annetaan kuvat lapselle kotiin sekä kirjataan opetellut käsitteet käsitteet kuviin. Vanhemmat voivat keskustella lapsen kanssa kuvien avulla kotona leikistä äidinkielellä.
 • Pyydetään vanhempia tekemään lapsen kanssa kotona tunneleita ja siltoja esimerkiksi maitopurkeista, jotka lapsi voi tuoda päiväkotiin autoleikkiin.

Vanhempien kanssa jaetaan kokemus

 • Jatketaan autoleikkiä pihalla hiekkalaatikolla ja pyydetään lasta kertomaan leikistä äidinkielellään vanhemmille hakutilanteessa.
 • Vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta jakavat keskustellen tietoa lapsen osaamisesta äidinkielellä ja suomen kielellä kyseessä olevasta sanastosta.