Lähteet

Alanen, R. 2006. “Birds in the sky”: kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppiminen tilanteisina ilmiöinä. Teoksessa Alanen, R., Dufva, H. & Mäntylä, K. (toim.) Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön. Soveltavan kielitutkimuksen keskus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.

Aro, H. 2006. Anteeksi, kuka puhuu? Lasten kielikäsitysten moniäänisyydestä. Teoksessa Alanen, R., Dufva, H. & Mäntylä, K. (toim.) Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön. Soveltavan kielitutkimuksen keskus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.

Alanen, R., Dufva, H. & Mäntylä, K. (toim.) Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön. Soveltavan kielitutkimuksen keskus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.

Aro, T. & Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Juva: Opetus 2000.

Baker, C. 2006. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. 4. Edition. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Benckert, S. Håland, P. & Wallin, K. 2008. Flerspråkighet i förskolan – ett referens- och metodmaterial. Stockholm. NRS Tryckeri AB

Cohen,L. & Manion, L.1989. Research Methods in Education. 3 rd edn, London. Routledge.

Hakkola, K. & Virsu, M. 2000. Entäs jos... Laulava puu ja muita tarinoita teematyöskentelystä. Tampere. Tammer – Paino Oy.

Halme, K. 2011. Maahanmuuttajataustaisten lasten kielikasvatus varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Teoksessa Nurmilaakso, M. & Välimäki, A – L (toim.). Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki. Yliopistopaino

Halme, K & Vataja, A. 2011. Monikulttuurinen varhaiskasvatus ja esiopetus. Sanoma Pro.

Heikka, J., Hujala, E. & Turja, L. 2009. Arvioinnista opiksi. Havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. Printel Oy. Helsinki: Multiprint Oy.

Helenius, A & Korhonen, R. 2011. Leikistä kieleen. Teoksessa Nurmilaakso, M. & Välimäki, A – L .(toim.). Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki. Yliopistopaino

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2011. Helsingin kaupunki. Sosiaalivirasto, Lasten päivähoito, Oppaita ja työkirjoja 2011:1.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman työkirja 2011. Helsingin kaupunki. Sosiaalivirasto 1/2011.

Jokikokko, K.2002. “Interkulttuurinen kompetenssi apuna kulttuurien kohdatessa”. Teoksessa Räsänen, R. Jokikokko, K. Järvelä, M-L. Lamminmäki – Kärkkäinen, T. (toim.) Interkulttuurinen opettajankoulutus: Utopiasta todellisuudeksi toimintatutkimuksen avulla. Kasvatustieteiden tiedekunta ja opettajankoulutuksen yksikkö. Oulu. Oulun yliopisto. 85-95.

Räsänen, R. Jokikokko, K. Järvelä, M-L. Lamminmäki – Kärkkäinen, T. (toim.) Interkulttuurinen opettajankoulutus: Utopiasta todellisuudeksi toimintatutkimuksen avulla. Kasvatustieteiden tiedekunta ja opettajankoulutuksen yksikkö. Oulu. Oulun yliopisto. 85-95.

Kivistö, H. 2010. Nauru tuo ihmiset yhteen. Opettaja 105 (50), 36 – 39.
Kohonen, V. 2000. Eurooppalainen kielisalkku kielenopetuksen kehittämistyössä: suuntaviivoja ja mahdollisuuksia. Kohonen, V., Pajukanta, U. (toim.) Eurooppalainen kielisalkku – kokemuksia EKS- projektin alkutaipaleelta. Tampere: Tampereen yliopistopaino.

Koppinen, M-L., Lyytinen, P. & Rausku-Puttonen, H.1989. Lapsen kieli- ja vuorovaikutustaidot. Kirjayhtymä: Helsinki.

Korkeamäki, R – L. 2011. Kieli ja vuorovaikutus oppimisympäristöissä. Teoksessa Nurmilaakso, M. & Välimäki, A – L . (toim.). Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki. Yliopistopaino

Korpilahti. P. 2007. Lapsen monet reitit kaksikieliseksi – haasteita ja mahdollisuuksia. Teoksessa Latomaa, S. (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opetushallitus.

Lapsuuden monta kieltä. DVD. http://www.vaestoliitto.fi Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Stm
oppaita 2004:14.

Latomaa, S. 2007. Kotikielestä äidinkieleen ja kaksikielisyyteen (s.40). Teoksessa Latomaa, S. (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opetushallitus.

Lindholm Leena: Monikielinen lapsi puheterapiassa, Puheterapeuttilehti 3/2010.
Loukusa-Paavola:(2011). Lapset kieltä käyttämässä. PS-kustannus.

Naremore, R. C., Densmore, R. C. & Harman, D. R. 1995. Language intervention with school-age children: Conversation, narrative, and text. San Diego: Singular Publishing Group.

Nissilä, L. Martin, M. Vaarala, H. & Kuukka, I. 2006. Saako olla suomea? Saarijärvi. Saarijärven Offset Oy.

Nurmilaakso, M. & Välimäki, A – L (toim.). Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki. Yliopistopaino
Parke, T. 2000. A holistic approach to second language assessment and planning using developing the full repertoire. Teoksessa S. Shaw (toim.) Intercultural education in European classrooms. Stoke on Trent: Trentham Books, 97-117.

Poikkeus, A-M., Ketonen, R. & Siiskonen, T. 2003. Puhutusta kirjoitettuun kieleen. Teoksessa Aro, T. & Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Juva: Opetus 2000.
Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu (Learning and Professsional Growth). Porvoo: WSOY

Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (toim.) 2009. Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Yliopistopaino Oy.

Torneus, M. 1991a. Löytöretki kieleen. Lapsen kielellisen tietoisuuden kehittyminen. Valtion painatuskeskus. Helsinki: VAPK- kustannus.
Torneus, M. 1991b. Löytöretki kieleen - leikkejä ja harjoituksia. Helsinki: VAPK- kustannus.

Venninen, T. Leinonen, J. & Ojala, M. 2010. ”Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi” Socca.

Paavola, H. 2007. Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisessa esiopetusryhmässä. Helsingin yliopisto.

Siiskonen T. Aro, T. Ahonen, T. Ketonen, R. 2000. Joko se puhuu. Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. PS-kustannus.
White, L. 2008. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Oy Finn Lectura AB. Hakapaino: Helsinki.

Vygotski, L. S. 1931/1982. Ajattelu ja kieli. Suom. K. Helkama & A. K.-J. Prisma-tietokirjasto. Espoo: Weilin+Göös.

Siiskonen, Aro, Ahonen, Ketonen . 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. PS-kustannus.

Suullinen lähde: LFPKL:n moniku -työryhmän puheterapeutit
Comité permanent de Liaison des Orthophonistes et Logopèdes de l ́ Union Européenne (CPLOL) / The public : posters, leaflets, questionnaires
Språkens Hus, Malmö /material http://www.folkhalsan.fi/sprak