Lähteet

Alanen, R., Dufva, H. & Mäntylä, K. (toim.) 2006. Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielen käyttöön. Soveltavan kielitutkimuksen keskus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.

Benckert, S. Håland, P. & Wallin, K. 2008. Flerspråkighet i förskolan – ett referens- och metodmaterial. Stockholm: NRS Tryckeri AB

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019. http://www.hel.fi/varhaiskasvatus/fi

Honko, M. & Mustonen, S. (toim.) 2018. Tunne kieli. Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen. Helsinki: Finn Lectura.

Kivistö, H. 2010. Nauru tuo ihmiset yhteen. Opettaja 105 (50), 36 – 39.

Koppinen, M-L., Lyytinen, P. & Rausku-Puttonen, H. 1989. Lapsen kieli- ja vuorovaikutustaidot. Helsinki: Kirjayhtymä.

Latomaa, S. 2007 (toim.). Oma kieli kullan kallis. Opetushallitus. https://docplayer.fi/53209-Oma-kieli-kullan-kallis.html

Lindholm, Leena: Monikielinen lapsi puheterapiassa, Puheterapeuttilehti 3/2010

Loukusa, S. & Paavola, L. (2011; toim). Lapset kieltä käyttämässä: pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt .PS-kustannus

Nissilä, L. Martin, M. Vaarala, H. & Kuukka, I. 2006. Saako olla suomea? Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy.

Nurmilaakso, M. & Välimäki, A – L (toim.) 2011. Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Yliopistopaino

Paavola, H. 2007. Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisessa esiopetusryhmässä.

Pietilä, P. & Lintunen, H. 2015. Kuinka kieltä opitaan? Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Gaudeamus Helsinki University Press. Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, Tallinna.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Opetushallitus https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma, Helsingin kaupunki 2016
https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/valmistava-opetus-ops010816.pdf

Siistonen, T., Aro, T. & Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) 2004. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Juva: Opetus 2000.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatus