Liitteet

Lataa Ota koppi -materiaali

Opas on laadittu varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden henkilöstölle sekä opettajille alkuopetuksessa. Sitä voidaan soveltaa myös alle 4-vuotiaiden lasten toimintaan.

Lataa PDF

Lapsen puheen ja kielen kehityksen seuraaminen neuvolassa

0-6 kk

Kielen kehityksen tukeminen eri kielillä (myös suomeksi)

Keskeisiä seurattavia asioita

 • lapsi seuraa, katselee ympäristöään
 • lapsi tekee aktiivisia kontaktialoitteita
 • viestii mielialaansa
 • ääntelyn edistymisen seuraaminen
  • yksittäiset vokaalit (a, ä ö)
  • yhtäjaksoinen ääntely (aaiiaa…)
  • ääntelyn vaihtelut (kiljahtelut, murinat)
  • konsonantit ilmaantuvat ääntelyyn
 • ääntelyn sävyt (tunneilmaisu)
 • vastavuoroinen ”keskustelu” vanhemman kanssa
 • lapsi on kiinnostunut esineistä

Käytännön apuvälineitä

Kysy ja ohjaa vanhempia (mallintaminen)

 • ilmaise iloitsevasi lapsesta ilmein, elein, äänensävyin ja kosketuksin
 • katsekontakti lapsen kanssa
 • reagointi lapsen itkuun
 • lapsen viestien tulkinta
 • lapselle puhumisen tärkeys, kerro lapselle mitä teet esim. lasta pukiessa

Riskitekijöitä

 • lapsi ei ilmaise huomion ja avuntarpeita ääntelemällä
 • sosiaalista hymyä ei ole
 • katse ei vuorottele esineiden ja vuorovaikutuskumppanin välillä
 • lapsi ei tavoittele toisen huomiota itseensä
 • lapsi ei osoita kiinnostusta esineitä kohtaan
 • jokeltelun viivästyminen saattaa ennustaa kielellisen kehityksen pulmia
 • tunneilmaisu vakiintumatonta

6-12 kk

Kielen kehityksen tukeminen eri kielillä (myös suomeksi)

Keskeisiä seurattavia asioita

 • kommunikatiivisten eleiden ilmaantuminen(esim. osoittelu, vilkutus, taputus)
 • kanoninen jokeltelu (mama, gäägää jne. vokaali-konsonantti yhdistelmiä)
 • seuraako lapsi vanhemman osoittavia eleitä tai pyrkiikö hän saamaan toisen huomion esineisiin tai tapahtumiin
 • tunnistaa nimensä, ”ei” sanan tunnistaa. Reagoi ”missä” kysymykseen katseellaan
 • lapsi tietää esineiden käyttötarkoituksia esim. puhuu kännykkään tai panee kenkää jalkaan tms.

Käytännön apuvälineitä

Kysy ja ohjaa vanhempia (mallintaminen)

 • kuuntele lasta ja vastaa lapselle
 • anna lapselle aikaa vastata
 • käytä lyhyitä ja yksinkertaisia lauseita
 • osoita olevasi kiinnostunut siitä mistä lapsikin on
 • vuorotteluleikit, ota –anna – leikki, kurkistelu–, sormileikit, lorut, laulut

Riskitekijöitä

 • lapsen jokeltelu on vähäistä (6-7kk) tai yksipuolista ja sisältää niukasti konsonantteja
 • lapsi ei seuraa ympäristöään eikä pyri vaikuttamaan siihen
 • lapseen on vaikea saada kontaktia
 • lapsella on vähän kommunikatiivisia eleitä(esim. osoittelu, vilkutus, taputus)
 • erityisesti vastavuoroisuuden puute sekä ääntelyn ja jokeltelun vähäisyys ja yksipuolisuus ovat syitä tarkempaan seurantaan

1-1,5v

Kielen kehityksen tukeminen eri kielillä (myös suomeksi)

Keskeisiä seurattavia asioita

 • lapsella on sanoja/ tapailee sanoja
 • ei kielellinen viestintä edelleen vahvaa (esim. pyytää tavoittelemalla tai torjuu työntämällä pois)
 • ymmärtää lyhyitä kehotuksia
 • osoittaa ymmärrystään toimimalla, esim. mennään ulos: menee ovelle tms.
 • lapsen leikissä on kuvitteellisia toimintoja
 • lapsi yhdistelee sanoja lauseeksi (esim. nalle nukkuu)

Käytännön apuvälineitä

kysy ja ohjaavanhempia (mallintaminen)

 • nimeä esineitä ja tunteita, selitä tapahtumia
 • toista ja täydennä sanaa ja jatka lauseella esim. jos lapsi sanoo ”uppi” toista ”niin siinä on kuppi”
 • pyydä lasta antamaan esineitä

materiaali

 • kuvakirjat, lelut, palikat, duplot, koti- ja autoleikkitavarat ulkoleikki

Riskitekijöitä

 • lapsi ei seuraa ympäristöään eikä pyri vaikuttamaan siihen
 • lapseen on vaikea saada kontaktia
 • lapsella on vähän kommunikatiivisia eleitä esim. vilkutus tai pään pudistus
 • vastavuoroisuuden puute
 • ääntelyn vähäisyys
 • lapsella ei ole lainkaan sanoja
 • lapsi ei osaa noudattaa lyhyitä kehotuksia

1,5-2,5v

Kielen kehityksen tukeminen eri kielillä (myös suomeksi)

Keskeisiä seurattavia asioita

18 kk iässä

 • lapsella on 10–30 merkityksellistä sanaa
 • noudattaa lyhyitä toimintaohjeita
 • yhdistelee sanoja
 • lapsen leikissä on kuvitteellisia toimintoja

2v iässä

 • keskimäärin 250 sanaa. Vaihteluväli (0-600)
 • substantiivit ja verbit keskeisiä sanastossa. Käyttää verbejä: mennä, tulla, antaa
 • mikä- kysymyksiä
 • preesens aikamuoto
 • iImperatiivi

2,5v iässä

 • sanoja kaikista sanaluokista, adjektiiveja, pronomineja, partikkeleita
 • lapsen puheessa esiintyy taivutusmuotoja
 • lapsi käyttää sanoista myös omatekoisia muotoja ja taivutuksia

Käytännön apuvälineitä

kysy ja ohjaa vanhempia (mallintaminen)

 • katso ja kuuntele lasta
 • jäljittele ja toista mitä lapsi sanoo
 • yritä aina tulkita mitä lapsi tarkoittaa
 • käytä lyhyitä, yksinkertaisia lauserakenteita
 • keskustele lapsen kanssa
 • lue lapselle ja katsele kuvia keskustellen
 • keskittyykö lapsi toimintaan muutaman minuutin ajan

materiaali

 • kuvakirjat, lelut, palikat
 • nuppipalapelit

Riskitekijöitä

18 kk iässä

 • lapsella on vähän kommunikatiivisia eleitä esim. vilkutus tai pään pudistus
 • lapsella ei ole lainkaan sanoja tai alle 10 sanan sanasto
 • lapsi ei noudata lyhyitä ohjeita tai ymmärtää ne väärin
 • lapsen leikki ei sisällä symbolisia toimintoja.
 • erityisesti  ymmärtämisen vaikeudet  yhdistettynä suvussa esiintyviin kielellisiin vaikeuksiin ovat syy tarkempaan seurantaan

2v-2,5v iässä

 • lapsella on alle 10 sanan sanasto
 • lapsi ei muodosta kahden sanan lauseita
 • lapsi ei noudata lyhyitä ohjeita tai ymmärtää ne väärin
 • erityisesti suppea sanavarasto ja puutteet ymmärtämisessä ovat aiheina jatkotutkimuksiin

3-4v

Kielen kehityksen tukeminen eri kielillä (myös suomeksi)

Keskeisiä seurattavia asioita

 • lapsen puhe on lähes kokonaan ymmärrettävää
 • konsonanttien hallinta voi olla puutteellista
 • peruskäsitteistö alkaa olla hallinnassa(värit, paikat, kokoerot, sijainnit, lukumäärä)
 • monisanaisia lauseita
 • omia taivutusmuotoja voi esiintyä(3v)
 • lapsi osaa kuvata ajatuksiaan ja tunteitaan kielen avulla
 • kerronnassa runsaasti yksityiskohtia
 • miksi, missä -kysymyksiä

Käytännön apuvälineitä

kysy ja ohjaa vanhempia (mallintaminen)

 • järjestä yhteisiä jutteluhetkiä
 • kerro lapsen kanssa yhdessä tarinoita, kysy tarkentavia kysymyksiä, kuka, mitä ja miksi
 • lorut ja laulut
 • anna lapselle mahdollisuus leikkiä ikäistensä lasten kanssa
 • anna lapselle mahdollisuus toimittaa iälleen sopivia tehtäviä
 • pelaa lapsen iän mukaisia pelejä
 • lapsen virheellisiä sanoja voi korjata mallittamalla sana oikein

materiaali

 • kuvakirja, lelut
 • kuvalotto
 • värienluokittelupelit
 • moniosaisemmat palapelit

Riskitekijöitä

 • sanojen äänneasu on puutteellinen
 • lapsella on suppea tuottava sanasto
 • lapsi ei taivuta sanoja
 • lapsi ei noudata kaksiosaisia ohjeita tai ymmärtää ne väärin

5-6v

Kielen kehityksen tukeminen eri kielillä (myös suomeksi)

Keskeisiä seurattavia asioita

 • aikakäsitteet ilmaantuvat
 • monisanaisia lauseita
 • adjektiivien vertailumuodot
 • verbin taivutus eri persoonamuodoissa
 • ääntäminen iänmukaista
 • puheäänen normaalivoimakkuus
 • osaa kertoa esim. kuvasta
 • kuuntelee muita, huomioi muita
 • mielikuvitusleikit, roolileikit
 • keskittyminen tarinoiden kuunteluun
 • kielellinen tietoisuus kehittyy, lapsi alkaa leikkiä kielellä

Käytännön apuvälineitä

kysy ja ohjaa vanhempia (mallintaminen)

 • keskustele lapsen kanssa, vastaa kysymyksiin
 • lukekaa yhdessä ja anna lapsen auttaa tarinankerronnassa
 • rajoita television ja videoiden katsomista ja pelaamista

materiaali

 • kirjat, lelut
 • lautapelit ja palapelit
 • kynät, väriliidut, värityskirjat

Riskitekijöitä

 • lapsella on suppea tuottava sanasto
 • esineiden ja asioiden laadun (koko, määrä, muoto, väri) kuvaus on epätarkkaa tai virheellistä
 • lapsen käyttämät lauserakenteet ovat yksinkertaisia
 • lapsella on vaikeuksia taivutusmuotojen hallinnassa
 • lapsi ei osaa kertoa näytetystä kuvasta
 • lapsella on puutteita vuorovaikutus ja keskustelutaidoissa

Kysymyksiä lapsen puheen kehityksestä niille vanhemmille, joiden lapsi ei ole päivähoidossa.

4-vuotiaan lapsen laajaan terveystarkastukseen kuuluu yhtenä osana lapsen äidinkielen kehityksen arviointi. Äidinkielen hallinta on pohjana muiden kielten oppimiselle ja tämän vuoksi tarkastuksessa kysymme seuraavia asioita.

Toivomme teidän miettivän näitä etukäteen.

 • Kuka ja ketkä puhuvat lapsen kanssa äidinkieltä?
 • Puhuuko lapsi yhtä hyvin kuin sisaruksensa?
 • Mitä kieltä sisarukset puhuvat keskenään?
 • Puhuuko lapsi vähän vai paljon vanhempien ja muiden kanssa?
 • Kyseleekö lapsi asioista?
 • Osaako lapsi kertoa puhumalla mitä haluaa?
 • Tuottaako lapsi usean sanan lauseita? Puhuuko lapsi kieltänne oikein? Tulevatko sanat oikeassa järjestyksessä?
 • Onko lapsen vaikea lausua oman kielen äänteitä (kirjaimet)?
 • Onko vanhemmilla vaikeutta ymmärtää lasta?
 • Onko vierailla aikuisilla vaikea ymmärtää lasta?
 • Änkyttääkö lapsi?
 • Millä tavalla lapsi leikkii kotona/muiden lasten kanssa? Millaisista leikeistä lapsi on kiinnostunut?
 • Tapaako lapsi muita samaa kieltä puhuvia lapsia?
 • Millainen on lapsen äidinkielen taso verrattuna muihin samanikäisiin ja samaa kieltä puhuviin lapsiin?
 • Miten vanhemmat tukevat lapsen äidinkielen kehitystä?
 • Haluavatko vanhemmat että lapsesta tulee kaksi/monikielinen?

Ota koppi prosessin kuvaus

Lataa Ota koppi -prosessin kuvaus (DOC)