Alkuopetus

Helsingin kouluissa jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään oppimiseen. Kouluissa edistetään tasa-arvoa, kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja pidetään huolta ystävällisestä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Lisäksi Helsingin kouluissa arvostetaan suomalaista kulttuuria ja jokaisen omaa kulttuuritaustaa, sekä edistetään kulttuurien välistä vuoro-vaikutusta. Näitä opetussuunnitelmassa kirjattuja arvoja noudattaen Helsingin koulut valmistavat oppilaita toimimaan yhteiskuntamme tasavertaisina jäseninä.

Perusopetuksen lisäksi koulun tehtävänä on antaa Suomeen muuttaville oppilaille valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulun rooli lapsen ja nuoren kotouttamisessa on varsin keskeinen. Oppilaan lisäksi myös huoltajat tarvitsevat tietoa muun muassa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, jotta he pystyvät tukemaan lastaan paremmin tämän koulupolulla.

Opetusviraston toimittamassa Koulu tutuksi – oppaassa esitellään Suomalaita peruskoulua. Opasta on saatavissa suomen lisäksi englannin, somalin, venäjän ja viron kielillä.

Kielitietoinen koulu tukee kotoutumista:

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on enintään vuoden kestävää opetusta, jonka tarkoituksena on helpottaa Suomeen muuttaneiden lasten ja nuorten koulunkäynnin aloittamista ja saada valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Valmistavan opetuksen pääpaino on suomen kielen opetuksessa. Valmistavan opetuksen aikana selvitetään myös oppilaan tieto- ja taitotaso kaikissa oppiaineissa, jotta perusopetukseen siirryttäessä olisi tarkka kuva siitä, miten oppilaan opetus tulee järjestää. Lisäksi valmistavassa opetuksessa tutustutaan suomalaisen koulun toimintamalleihin ja eri oppiaineille ominaisiin työtapoihin.
Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa.

Suomen kielen taidon kehittymisen tukeminen kaikessa opetuksessa

Suomi toisena kielenä -oppilaalle (S2) suomen kieli on oppimisen kohde ja sen väline. Kielitietoisessa koulussa suomen kielen oppiminen ei rajoitu vain S2-oppiaineen opiskeluun, vaan kaikkien aineiden opetus tukee sitä.

Suomi toisena kielenä – opetus (S2)

S2-opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla (lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, sanasto ja rakenne). Suomen kielen taitotaso on ainoa kriteeri, ei esimerkiksi Suomessa oloaika, kansalaisuus tai väestörekisteriin merkitty äidinkieli. S2-opetus on äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärä.

Oman äidinkielen opetus

Mahdollisuus oman äidinkielen ja oman kulttuurin edistämiseen on suomen kielen taidon ohella tärkeää oppilaan kotoutumisen kannalta. Kieli on ajattelun, itseilmaisun, viestinnän, sosiaalisten suhteiden, asioiden hahmottamisen ja maailmankuvan muodostumisen väline ja perusta kaikelle oppimiselle, myös muiden kielten oppimiselle, ja siksi oman äidinkielen opetus on perusteltua. Oma äidinkieli tukee myös oppilaiden kulttuuri-identiteetin vahvistumista.

Vieraiden kielten opetus

Puutteellinen suomen kielen taito ei ole este oppilaan osallistumiselle vieraan kielen opetukseen. Esimerkiksi englannin kieli voi olla joillekin oppilaille suomea tutumpi, tai joissain tapauksissa oppilaan äidinkieli voi tukea vieraan kielen opiskelua suomen kielen opiskelua enemmän.

Vieraskielinen opetus

Huoltajille kannattaa kertoa myös Helsingissä tarjottavasta vieraskielisestä opetuksesta, joka voi sopia monelle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle ja tukea heidän kaksi- tai monikielistä identiteettiään.